LUBO “SANKT PETERBURG“ STATUTAS

I. BENDROJI DALIS

1. KLUBAS “Sankt Peterburg“- buvusių ir esamų studentų Rytuose ir visų neabejingų Sankt Peterburgo miestui asmenų bendruomenė.
2. Klubo tikslas - burti buvusius ir esamus studentus, kurie mokėsi Rytuose, bei visus besidominčius Sankt Peterburgo miestu; palaikyti kultūrinius ryšius su Sankt Peterburgu, vystyti Klubo veiklą Lietuvoje ir už jos ribų, patenkinti jo narių kultūrinius poreikius, siekti plėtoti ir gilinti ryšius su analogiškomis draugijomis; padėti Klubo nariams ginant jų teises, ekonominius bei socialinius interesus; atstovauti Klubo narių interesus valstybinėse, savivaldybės ir kitose organizacijose bei institucijose; sudaryti sąlygas susipažinti su Sankt Peterburgo miestu.
3. Klubas populiarina Sankt Peterburgą Lietuvoje, o Lietuvą - Sankt Peterburge; sudaro sąlygas Klubo nariams aktyviai dalyvauti Klubo veikloje; steigia fondus konkretiems ilgalaikiams Klubo renginiams bei priemonėms finansuoti; vykdo informacinę, metodinę bei konsultacinę veiklą; planuoja ir organizuoja Klubo susirinkimus ir kitus renginius; savarankiškai rengia ir tvirtina savo veiklos programą.
4. Klubas veikia prie VšĮ Klubas „Sankt Peterburg“ ir vadovaujasi VšĮ Klubas „Sankt Peterburg“ įstatais bei šiuo Statutu.
5. Klubo buveinė: Arvydo Jankausko sodyba, Valiūkiškių kaimas, Širvintų raj., Lietuva.

II. KLUBO VIEŠŲJŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

6. Viešuosius pranešimus Klubas pateikia Civilinio Kodekso nustatyta tvarka. Apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą Klubo Prezidentas praneša el. paštu ar telefonu.
 

III. KLUBO NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

7. Klubo narys moka metinį 50,- lt nario mokestį ir kviečiamas remti Klubą kaip paramos gavėjo statusą turintį juridinį asmenį. VšĮ Klubas „Sankt Peterburg“ kodas 300921737, sąskaita LT524010042401710134, DnB NORD, Vilnius
7.1. Klubo nariai gali būti tikrieji ir asocijuotieji. Tikrasis klubo narys dalyvauja klubo veikloje ir atstovauja klubą. Asocijuotasis klubo narys turi teisę dalyvauti klubo veikloje, tačiau negali dalyvauti klubo valdyme ir atstovauti klubą. Klubo narys per kalendorinius finansinius metus nesumokėjęs nario mokesčio tampa asocijuotuoju klubo nariu.
8. Klubo narys turi balso teisę ir teisę susipažinti su Klubo dokumentais bei informacija apie Klubo veiklą. Susipažinęs su Klubo metinio susirinkimo darbotvarke bei nutarimo projektu narys gali raštu pranešti Klubo Prezidentui, Klubo Tarybai bei Visuotiniam Klubo susirinkimui savo valią atskirai dėl kiekvieno nutarimo punkto.
9. Visuotinio susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
10. Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių dauguma renkamas Klubo Prezidentas ir 5 asmenų Taryba.

IV. KLUBO PREZIDENTAS

11. Klubo veiklą organizuoja ir vykdo Klubo vadovas - Klubo prezidentas.
12. Prezidentą renka Visuotinis susirinkimas 5 metų laikui.
13. Prezidentas teikia klausimus svarstyti Klubo Tarybai ir Visuotiniam susirinkimui; vykdo Visuotinio susirinkimo ir tarybos pavestas funkcijas ir jų nutarimus; tvarko operatyvius Klubo reikalus; teikia Visuotiniam susirinkimui dalykines bei finansines veiklos ataskaitas.
14. Prezidentas sprendžia Klubo ūkinės veiklos bei finansinius klausimus, priima sprendimus dėl inventoriaus bei atlieka jo apskaitą, teikia ir gina Klubo interesus teisinėse institucijose bei kitose civilinėse organizacijose, atstovauja Klubo interesus teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis, tvirtina parašu visus oficialius susijusius su Klubo veikla dokumentus, sudaro sandorius Klubo vardu.
15. Prezidentas tvarko Klubo pajamų ir sąnaudų bei metines ataskaitas.

V. KLUBO TARYBA

16. Visuotinis susirinkimas balsų dauguma renka 5 metams 5 asmenų Klubo Tarybą.
17. Taryba yra operatyvus Klubo valdymo organas tarp Visuotinių susirinkimų.
18. Taryba iš savo tarpo balsų dauguma 5 metams renka Klubo tarybos pirmininką.
19. Tarybos pirmininkas pirmininkauja Tarybos susirinkimams.

VI. KLUBO LĖŠOS IR PAJAMOS

20. Klubo lėšas sudaro VšĮ Klubas “Sankt Peterburg“ sąskaitoje laikomi nario mokesčiai, paramos bei dovanotos lėšos ir kitos įmokos.

Šis Statutas parengtas Visuotinio 2007-07-20 susirinkimo pavedimu.


- Klubo "Sankt Peterburg" prezidentu 5 metų kadencijai 2017. 10. 26 d. perrinktas Mindaugas Gecevičius.

 
Klubo “Sankt Peterburg“ Prezidentas   Mindaugas Gecevičius
 
KLUBO TARYBA
 
 

  Skaistis Mikulionis (Tarybos Pirmininkas) 
 Larisa Belinskaja Vygintas Čeikauskas

Lilija lozovič

 Algimantas Belzus

Taryba išrinkta 5 metams ir patvirtinta Visuotinio  susirinkimo, įvykusio 2017-10-26.